Utgrävningarna längs med väg 56 mellan Heby och Tärnsjö.

8000 år på 30 kilometerTrafikverkets ombyggnad av väg 56 mellan Heby och Tärnsjö innebar mycket arbete av många slag. Redan innan bygget egentligen startade med grävmaskiner och sprängningar genomfördes arkeologiska undersökningar på flera platser längs med den planerade vägsträckan. Bygden är gammal och rymmer många intressanta fornlämningar, exempelvis runstenar, kolningsgropar, fäbodar och fynden av stora mängder stenyxor. Ett stort antal kända fornlämningar betyder troligtvis att det finns ännu flera okända och helt dolda fornlämningar. Den planerade vägsträckan inventerades till fots och troliga fornlämningsplatser prickades in på kartor. Senare grävdes provgropar för hand, grävmaskiner tog upp sökschakt och prover analyserades. Under hösten 2014 och våren 2015 genomfördes till slut arkeologiska undersökningar så som man är van att se dem, med arkeologer som gräver ut eldstäder och gropar, sållar sand för att hitta fynd och mäter med GPS. Det enda som besökarna möjligen saknade var penslarna! Arkeologens vanligaste verktyg är idag grävmaskin, spade och GPS.

Resultaten från utgrävningarna
är intressanta på många sätt – inte minst genom den höga åldern på lämningarna. Du som åker på den raka, asfalterade vägen kör genom ett forntida skärgårdslandskap. För 8 500 år sedan var Dalkarlsåsen bara en smal långsträckt ås i Östersjön, omgiven av små kobbar och skär. Cirka 3 km norr om Heby hittade vi Upplands hittills äldsta stenåldersboplats. 8 800 år gammal! På en sandig slänt av Dalkarlsåsen hade kanoter tagits upp efter lyckade säljakter och fiskafängen, eldar tänts med tall- och björkved. Brända benbitar avslöjar att stenåldersdieten bestod av gråsäl, fisk och hasselnötter. På platsen låg redskap av vit kvarts kvar, spetsar till jakt och skrapor för skinnbearbetning. Små små flisor av bearbetad kvarts berättar att redskapen tillverkats på plats.

Stenålderslandskapet förändrades
långsamt genom landhöjning och klimatförändringar. Dalkarlsåsen blev allt större och stränderna flyttades österut. Genom det varmare klima-tet växte sig skogarna på öarna snart täta med bland annat ek, alm, hassel och lind. Här levde kronhjort, rådjur och vildsvin. Det var ett utmärkt landskap för människor i trakten som livnärde sig på jakt, fiske och samling av vegetabilier. Utgrävningarna under åren 2014–2015 hittade också flera, omkring 7 000 år gamla, boplatser från jägar-, samlarstenåldern. Vi kan se hur ett mönster av säl- och fiskeplatser etablerades längs med kusten men också att inlandets sjöar och våtmarker besöktes. Det ovanligaste fyndet fanns i en mosse söder om Dunsjön där en smal spång, eller brygga, som byggts av smala sammanflätade al-, hassel- och videslanor grävdes fram. Från strandboplatsen löpte spången ett tiotal meter rakt ut i en våtmark. Analyser visar att spången byggdes för cirka 6 200 år sedan och sannolikt användes den för att nå ut till öppet vatten.

För 5000–4000 år sedan var landskapet kring Heby och Tärnsjö sammanhängande och havskusterna fanns nu flera kilometer österut. Människornas ekonomi hade förändrats från jakt och samling till en jordbruksoch boskapsekonomi. Utgrävningarna vid väg 56 påvisar en bebyggelseexpansion i Hebyoch Tärnsjötrakten under denna tid. De lätta sandjordarna var utmärkta för odling av vete och korn. Jakt och fiske var dock fortfarande nödvändigt för överlevnaden och de djurben som identifierats vid utgrävningarna är från fågel och andra jaktbyten. Tidsresan mellan Heby och Tärnsjö avlutas med två fyndplatser från järnåldern i skogsbygden. Slagg från järnframställning hittades mellan Mårtsbo och Högsberga och strax söder om Dunsjön påträffades en offerplats i en mosse. Linknippen, sädeskorn och spetsade småpinnar hade lagts i våtmarken som offer till högre makter.

Utgrävningarna längs med väg 56 mellan Heby och Tärnsjö visar att de djupa skogsmarkerna fortfarande döljer många forntida hemligheter. Några är lättförklarade boplatser medan offerplatser och spår efter ritualer är mer komplicerade men de var också en del i människornas vardag. Resultaten från undersökningarna är viktiga små pusselbitar som underlättar förståelsen av hur människorna levt sina liv, i smått och i stort.

Text och foto: Tom Carlsson


.