Elin Törnwall är energi- och klimatrådgivare i Fagersta, Norberg, Sala, Skinnskatteberg & Surahammar samt Avesta, Hedemora & Säter.

Solceller = klimatsmart = ekonomismart


När man pratar om solenergi brukar man främst prata om solceller eller solfångare, som tar vara på energin i solens strålar på två sätt. Solceller omvandlar solinstrålningen till elektricitet medan solfångare omvandlar instrålningen till värme. Båda systemen är klimatsmarta och ger helt fossilfri el och värme.

Solceller består av en (mono) eller flera (poly) kiselbitar som fungerar som dioder. När solen lyser på dessa uppstår en elektrisk ström och ger upphov till en spänning. Spänningen är relativt låg och därför kopplas flera solceller ihop i solpaneler. Elektriciteten kan nyttjas lokalt, som i det egna huset, eller skickas ut på elnätet. De vanligaste solcellerna idag är mono- och polykristallina solceller och tunnfilmssolceller, även kallat amorfa solceller. Mono- och polykristallina solceller har högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller, som istället har fördelen att vara mer flexibla och kan till exempel följa rundade ytor.

Idag kan solpaneler
köpas med olika utseende, prestanda och pris. För att hitta det rätta för just en själv är det bästa att prata med flera solcellsförsäljare. Ta dig lite tid och hör av dig till flera företag som säljer solceller innan du gör ditt val. På så sätt får man flera förslag och kan välja det alternativ som är bäst för just en själv. Minst tre offerter från olika företag är bra att ta in.

Inget lämpligt tak
att montera solpaneler på? Gör en markanläggning istället och använd solpaneler som insynsskydd eller solskydd. Det går även att installera solceller på väggar och förråd. Störst årlig elproduktion fås om panelerna är riktade mot syd, sydost eller sydväst. Även östlig och västlig riktning går bra men produktionen blir ungefär 10–20 procent lägre motsvarande rakt mot söder. En stor fördel med östlig och västlig riktning är att mer el produceras morgon och kväll, då elanvändningen oftast är som högst.

Som privatperson kan man i dagsläget få statlig ersättning för 20 procent av investeringskostnaden vid installation av solceller. Regeringen har dessutom föreslagit höjning av stödet, till 30 procent. Höjningen planeras att genomföras när budgeten är fastslagen och gälla från 1 januari 2018. Stödet söks via länsstyrelsen och mer information kan hittas på Energimyndighetens hemsida eller hos länsstyrelsen. Man kan även nyttja ROTavdraget vid installationen, dock kan inte solcellsstöd och ROT kombineras.

Det är vanligt att koppla upp sin solcellsanläggning mot elnätet och sälja den el man inte använder. Idag har många elbolag väldigt bra villkor för detta. Vid överskottsproduktion köper elbolaget elen för Nord Pools spotpris, plus eller minus några ören beroende på bolag. Du får också 60 öre per kWh i skattereduktion. Detta regleras årligen i deklarationen. Lönsamheten är i regel mycket god för installation av solceller och återbetalningstiden brukar kunna ligga runt 15 år, men beror naturligtvis på omständigheterna. Efter återbetalningstiden blir all el som produceras helt gratis.

Solfångare omvandlar solinstrålningen till värme som kan värma en byggnad som har vattenburet system, alltså om man har vattenfyllda element eller golvvärme. Solfångare hjälper även till att värma tappvarmvattnet så att man får varmvatten i dusch och kranar. Det finns även solfångare som varierar i utseende, prestanda och pris. De vanligaste solfångarna är plana och glasade, vakuumrörsolfångare och oglasade poolsolfångare. Om man idag eldar i panna kan solfångare vara ett väldigt bra komplement för att dels slippa elda på sommaren när man inte behöver värma huset, dels för att få extra värme under resten av året.

I många kommuner har det införts speciella riktlinjer gällande bygglov för solceller, för att underlätta installationen av solceller och solfångare. Vissa kommuner har slopat bygglovet helt medan andra har lättat på reglerna. Ta kontakt med din kommun och fråga vad som gäller.

Om du känner dig osäker på solenergi – hör av dig till din kommunala energi- och klimatrådgivare för goda råd! Ingen fråga är för dum eller svår och det kan röra allt från offerter och stöd till om ditt hus är lämpligt för solceller.


.